ផលិតផល Dumex
ជួយសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអនាគតកូនរបស់អ្នក
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Dumex
បើមានគម្រោងចង់យកកូនក៏ត្រូវមានទម្លាប់ល្អដែរ តើទម្លាប់អី្វខ្លះ?
អានបន្ថែម
គន្លឹះសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងកូនៗ ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្រ្តេសដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
អានបន្ថែម
អាហារសរសៃសម្រាប់កូន ហេតុអ្វីបានជាគួរឲ្យញ៉ាំ? ញ៉ាំប៉ុណ្ណា?
អានបន្ថែម
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133