ចុះឈ្មោះចូលក្នុងក្លឹប
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
• សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើ រភាពជាអ្នកម្តាយ • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
*ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះ​ពេញ*
លេខទូរសព្ទ*
855(0)
លេខ/អក្សរសម្ងាត់*
បញ្ជាក់លេខ/អក្សរសម្ងាត់*
លេខសម្ងាត់យ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរ
តើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយឬនៅ?
ថ្ងៃសម្រាលកូន

កូនកំពុងប្រើប្រាស់
តើអ្នកចង់ទទួលបានពត៌មាន និងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងដោយរបៀបណា?

ដោយចុចជ្រើសរើសប្រអប់ព័ត៌មានខាងលើ មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអ្នក

ដើម្បីចុះឈ្មោះបានសូមអាន និងយល់ព្រមគោលការណ៏ទូទៅ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមចុចមើលគោលការណ៏ឯកជនរបស់យើង។


*option for click “Next” to provide the address in order to get the full service from our club
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133