ជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពី កូនឆ្លាតក្លឹបរបស់យើង
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងរួមមានម្តាយ និងឆ្មបដែលមានបទពិសោធន៍លើអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់រង់ចាំស្តាប់ និងផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់អ្នក និងកូនអ្នក។
ជូបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង
រង់ចាំប្រឹក្សា 24 ម៉ោង/ 7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
arrow_back_ios
ខ្មៅ និមល
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់
"ក្នុងនាមជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានឯកទេសផ្នែកឆ្មប ខ្ញុំដឹងថារបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អអាចជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សុខុមាលភាពនិងការអភិវឌ្ឍទូទៅរបស់កុមារ។"
ច្រឹង ច័ន្ទឆវី
ប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់
"ក្នុងនាមជាម្តាយដែលមានកូន 3 នាក់រួមផ្សំជាមួយបទពិសោធអាហារូបត្ថម្ភ ធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចចែករំលែកចំណេះដឹងលើអាហារូបត្ថម្ភ និងភាពជាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់"
សារិ ចាន់វាសនា
ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់
"ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 9 ឆ្នាំក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់។ ជាម្តាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភ និងការរៀបចំវា"
arrow_forward_ios
យើងគាំទ្រមាតាបិតាដោយការផ្តល់ចំណេះដឹងអាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន
កូនឆ្លាតក្លឹបគាំទ្រអ្នកម្តាយ និងស្រ្តីដែលមានគម្រោងធ្វើជាអ្នកម្តាយគ្រប់ដំណាក់កាលចាប់តាំងពីពេលពពោះរហូតដល់កូនអាយុ 5​ឆ្នាំ ដោយអប់រំពីគន្លឹះ និងពត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកម្តាយមានជម្រើសអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនៗ។
អត្ថប្រយោជន៍ចួលរួមកូនឆ្លាតក្លឹប
  • សារអំពីវីធីសាស្រ្ត និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយពពោះ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាតក្លឹប 24ម៉ោង និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133