ដោយសារតែលាមកកូនអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កូន អ្នកម៉ាក់គួរតែពិនិត្យមើលលាមករបស់កូន។ ហើយបន្តត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ។

ស្កេនលាមក
fbq('track', 'PageView')